O inkluzi

Liga Komunitních škol je občanské sdružení fungující od roku 2000.

Naší snahou je vytvořit prostřednictvím spolupráce mezi školami a sdílení příkladů dobré praxe model inkluzivního a komunitního vzdělávání zaměřený na individualizaci vzdělávací péče o žáky respektující jejich vzdělávací potřeby a prosadit tento model do českého vzdělávacího systému.

Inkluzivní škola

  • Vytváříme inkluzivní vzdělávací prostředí – pracujeme 
se všemi dětmi, neoddělujeme je s ohledem na jejich vzdělávací potřeby.
  • V jedné třídě se tak spolu vzdělávají děti zdravotně postižené, nadané, dětí cizinců, děti jiného etnika i většinové společnosti apod.
  • Heterogenní vzdělávací prostředí vnímáme jako normální, každé dítě má určité vzdělávací potřeby, které se snažíme naplňovat prostřednictvím individualizované vzdělávací péče.
  • Zásadní je pro nás práce s třídním kolektivem a individualitou dítěte, nikoli individuální diagnostika, přesto je východiskem pro naši práci dlouhodobé sledování dítěte v jeho přirozeném prostředí a komplexní multidisciplinární (psychologická, pedagogická, speciálně pedagogická, sociální) zjišťování vzdělávacích potřeb dítěte.
  • V centru edukace stojí učitel jako nositel vzdělávání 
a koordinátor realizace podpůrných a vyrovnávacích opatření. Specializované činnosti (školní psycholog, logoped, …) fungují přímo ve škole.

Komunitní škola

  • Snažíme se plnit roli vzdělávacího, poradenského a kulturního centra v místě svého zřízení.
  • Zapojujeme do svých aktivit místní komunitu, přičemž v nabídce reflektujeme specifika regionu (komunitou je myšlena společnost lidí, které spojuje region, ve kterém tito lidé bydlí a pracují).

Materiály ke stažení

Materiál 1

Materiál 2