Smyslůplné učení na Antonínské

Smyslůplné učení na Antonínské

Smyslůplné učení na Antonínské

Na Základní škole Antonínská v Brně se snažíme vnímat a naplňovat vzdělávací potřeby každého dítěte, pracujeme na tom, aby každé dítě zažívalo úspěch a cítilo se dobře a bezpečně v kolektivu spolužáků. Jedním z mocných nástrojů k naplnění výše uvedeného je cílený osobní rozvoj pedagogů školy.

Na základě zkušenosti našich pedagožek zapojených do projektu Pregraduální vzdělávání, na kterém naše škola úzce spolupracuje s Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity, jsme v listopadu do školy pozvali Mgr. Danielu Taylor, PhD. s kurzem Metodika hry na ozvučné trubice – BOOMWHACKERY, který byl dále rozšířen o metodiku hry na další rytmické nástroje.

Celkem šestnáct našich pedagogů  - všichni učitelé prvního stupně a učitelé HV z druhého stupně - prožilo úžasné odpoledne plné námětů do výuky – ať už se jednalo o práci s boomwhackers, hru na rytmické nástroje nebo hru na tělo a odcházeli nadšení a motivovaní k zavádění těchto prvků do výuky. Velkou výhodou boomwhackers, moderní obdoby tradičně využívaného xylofonu nebo metafonu, je možnost zapojit více dětí současně, důležitá je také nutnost vzájemné spolupráce. Různě znějící trubice dokážou zpestřit hodiny hudební výchovy a žákům zábavnou formou zprostředkovat výuku rytmu a nauku o notách. Skupinová hra na nástroj nabízí navíc ve výuce možnosti integrace s intaktními žáky a má pro žáky se SVP mnohé podstatné výhody, např. možnost sociálního učení od vrstevníků, učení se navzájem ve hře na nástroj, obohacení hudebních možností atd. Pomáhá posílit sebedůvěru, těm, kdo jsou úzkostliví ze spontánního projevu, i méně hudebně nadaní žáci mohou v hodinách hudební výchovy zažít pocit úspěchu a seberealizace a přivádí je to blíž k hudbě – a právě taková výuka výchovného předmětu nám smysl dává.

Dílnu pro naše pedagogy jsme mohli realizovat díky podpoře z projektu, na kterém spolupracuje Liga komunitních škol a Nadace Open Society Fund.  

 

Mgr. Yvona Kořístková

Statutární zástupkyně ŘŠ